Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

Zachęcamy uczniów niepełnosprawnych (również rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1 września 2022) do skorzystania z rządowego programu dofinansowania podręczników i materiałów ćwiczeniowych "Wyprawka szkolna".

W celu skorzystania z programu należy złożyć wniosek (dostępny będzie w sekretariacie szkoły pod koniec sierpnia) wraz z fakturami za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wniosek należy złożyć do 12 września, zaś faktury za dokonane zakupy można dołączyć do 20 września 2022.

 

Poniżej szczegółowsze informacje:

Rządowy program został przyjęty Uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. Program umożliwia realizację dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8;

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082,  z późn. zm) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 i z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

W roku szkolnym 2022/2023:

– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych[1] do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych[2], będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I – IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

– pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego[3] będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klas I-IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

[1] materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

[2] materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

[3] materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

 

12 sierpnia 2022

"Wyprawka szkolna" - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu